Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης προσκλήσεων ελέγχων φυσικών προσώπων (εμβάσματα, έλεγχοι λογαριασμών κλπ.)

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης προσκλήσεων ελέγχων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης φορολογικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού

Οργάνωση & Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων

Επίβλεψη & Έλεγχος Λογιστικών Βιβλίων

Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Τήρηση & Ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων κάθε κατηγορίας

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Δηλώσεις Φ.Π.Α - Φ.Μ.Υ.

Δηλώσεις Ε9 - Α21

Δωρεές - Γονικές Παροχές - Κληρονομιές

Ιδρύσεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Μεταβιβάσεις - Εξαγορές Εταιριών